Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Sberatelske-mince.cz, který provozuje Marcela Walachová, Bystřice 318, 739 95  Bystřice, IČ: 3986390, zapsán u živnostenského odboru Městkého úřadu Třince . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Nejsem plátce DPH.

Proces objednávky a uzavření kupní smlouvy

Ceny zboží jsou platné dle aktuálního zobrazení na eshopu k okamžiku, kdy si zboží objednáte.Štítek "Snížená cena" platí do vyprodání zásob. Informace o slevách prostřenictvím POUKAZŮ naleznete vždy v příslušné sekci spojené s danou slevou. 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Sberatelske-mince.cz, jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka vytvořená prostřednictvím eshopu je závazná. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých povinných údajů dle pravdivé skutečnosti.
 4. Místem dodání zboží je "Dodací adresa" uvedená kupujícím při registraci / objednávce.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a následně jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Sberatelske-mince.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Všechny objednávky jsou vyřizovány dle data vytvoření. Jakékoliv úpravy a dotazy k již vytvořené objednávce neprodleně směřujte na email: info@sberatelske-mince.cz.
 8. Objednané zboží odesíláme do 2 pracovních dnů. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu toto zaslaní naúčtováno jako další položka dopravného.
 9. Zboží je zasíláno dle dopravních podmínek v sekci "Doprava a platby". K ceně objednaného zboží  jsou připočteny pouze náklady na odeslání dle zvoleného způsobu platby a přepravy.
 10. Pokud nastane situace, kdy nebude možno vyřídit Vaši objednávku budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 11. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH, případně v měně EURO včetně DPH.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje nepřesné či vyvolávají pochybnost s dobrým záměrem koupě zboží.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sberatelske-mince.cz, který provozuje Marcela Walachová, Bystřice 318, 739 95  Bystřice, IČ: 3986390, zapsán u živnostenského odboru Městkého úřadu Třince (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bystřice 318, 739 95  Bystřice

email: info@sberatelske-mince.cz

telefon: +420724394262

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Marcela Walachová, email: info@sberatelske-mince.cz, telefon: +420724394262

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně deseti let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle tři roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží (Česká pošta atd.), realizaci plateb na základě smlouvy (poskytovatelé platebních služeb, a zpracovatelé plateb), našim externím spolupracovníkům (právním zástupcům, účetním a daňovým poradcům), státním či správním orgánům, pokud k tomu budeme vyzváni v souvislosti s plněním úkolů daného státního či správního orgánu a v mezích jeho působnosti.
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů - odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo, podle § 53 odstavce 7 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodávajícímu). Kupující obdrží zpět částku za zakoupené zboží na faktuře, včetně poštovného. Dopravu na naši adresu již hradí ze svých prostředků. Není-li kupující již schopen zboží vrátit, (protože jej již např. nemá), anebo byla hodnota zboží již snížena (protože již došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občankého zákoníku nahradit v penězích. Toto bude provedeno odečtením ze zaplacené kupní ceny, která bude tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 2. Vrácené zboží je třeba zaslat jako standardní zásilku (ne na dobírku - nepřebíráme je) v uvedené lhůtě s dopisem, kde uvádíte, že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. 
 3. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Sberatelske-mince.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese provozovatele internetového obchodu Sberatelske-mince.cz.
 3. Zboží na reklamaci zasílejte řádně zabalené, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 4. ZDE naleznete reklamační protokol, kde Vás žádáme o vyplnění položek označených jako povinnéKontakt

Telefonické dotazy na uvedeném číslo 724394262 jsou standardně zpoplatněny dle platných tarifů Vašich zprostředkovatelů telekomunikačních služeb.